jueves, 11 de octubre de 2018

Circular

  

                                                 


Apreciades famílies, divendres 19 d’octubre, com cada any, volem celebrar el dia de les Verges amb una degustació de bunyols  que es farà gràcies a la col·laboració dels pares i mares dels alumnes de sisè, de l’AMIPA  i de l’escola.
El preu serà: 1,50 € per als alumnes d’Ed. Infantil (3 bunyols +1 lacao) i 2,50 €  per als alumnes d’Ed. Primària (5 bunyols+1 lacao) que  podeu anar pagant al tutor/a dels  vostres fills durant la setmana. Tota la recaptació anirà destinada al viatge d’estudis dels nins i nines  de sisè de primària.
A la 13:30h es vendran bunyols a les famílies que en vulguin comprar.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i BON PROFIT.
Santa Ponça, 11 d’octubre de 2018.Apreciadas familias,  el viernes 19 de octubre, como cada año, queremos celebrar el día de “les Verges” con una degustación de buñuelos que se hará gracias a la colaboración de los padres y madres de los alumnos de sexto, del  AMIPA y del colegio.
El precio será: 1,50 € para los alumnos de Ed. Infantil (3 buñuelos+1 lacao) y 2,50 €  para los alumnos de Ed. Primaria (5 buñuelos+1 lacao) que  podéis ir pagando  al tutor/a de vuestros hijos durante la semana. Toda la recaudación irá destinada al viaje de estudios de los niños y niñas de sexto de primaria.
A la 13:30h se venderán buñuelos a las familias que quieran degustarlos.
Muchas gracias por vuestra colaboración y BUEN PROVECHO.
            Santa Ponça, 11 de octubre de 2018.

martes, 9 de octubre de 2018

Circular reunión padres

REUNIÓ PARES/MARES 1r TRIMESTRE                                  
1r  A-B   EP                                                              18.10.18

1.-Benvinguda   Presentació de mestres i Equip Directiu.

Tutories:
1r A: Xisca Crespí
1r B: Cristina Monserrat
Equip de suport:
        PT: Magdalena Martínez
        AL: Marian Ventayol
      IT: Aina Rosselló
         AT: David Mas
Especialistes:                               
Castellà: Rosalia Cortés   1rA,
             Marian Salvà  1r B,          
Anglès: Mª José Sánchez                  
Ed. Física: Biel Barceló                                                  
Música: Cristina Socias                       
Religió: Consuelo Gómez
Suport tallers: Marian Reynés
Equip Directiu:
Directora: Joana MªMas
Cap D’estudis: Mª José Campillo
Secretaria: Paz Pieras.


                                
Ritme del curs:
.-Els infants han començat contents, il·lusionats, motivats...
.-Període d’adaptació. S’han fet activitats de cohesió grup per poder conèixer-se millor. Estam en fase d’adaptació al nou horari (berenars, activitats…).

2.-El nostre PROJECTE DE CENTRE
Ens basam en intentar que cada infant en acabar l’escolarització sigui competent en la vida, procurant estimar-los, motivar-los i que siguin feliços a l’escola.
L’escola ha de ser un lloc on puguin experimentar, desenvolupar totes les seves capacitats.

3.-Projectes Pedagògics. Treballam amb una nova metodologia:

.-Fomentar el gust per la lectura.
De 8:30 a 8:45 h dedicam 15’ a la lectura, importància d’arribar prest per poder aprofitar aquest temps. En aquest moments estam fent modelatge sobre les estratègies lectores aprofitant que encara ells no llegeixen sols i som nosaltres que cada dia llegim un tros d’algun conte. Poc a poc donarem petites lectures a classe que també hauran de treballar-se  a casa.
.-Estratègies lectores: inferenciar, metacognició, resumir, clarificar, connectar amb previs, idea principal, descobrir el tema, fer hipòtesis, qüestionar. Es tracta d’aconseguir una lectura comprensiva.
.-Rutines de pensament: ajuden a fer el pensament visible, són les vitamines del pensament. Visible thinking.
.-Tallers (català, castellà i matemàtiques). A cada taller hi  ha dues mestres per poder arribar i reforçar més el treball individual de cada infant.
Es treballarà d'una forma més dinàmica, participativa... La metodologia intentarà  fomentar el diàleg, el consens, el treball en equip... on cada un aporti el millor de sí  mateix.
.-Importància de l’expressió oral a les llengües, per obtenir millor rendiment a les diferents competències lingüístiques.
.-Projectes de Treball:  
De les assignatures de Socials i Naturals.
S’intenta que sempre siguin globalitzats (relacionar totes les àrees dins del mateix projecte).
Surten temes per motivació dels infants o bé per la participació de la mestra davant un aconteixement o circumstància que fa que provoqui el tema de sortida com interès.
Treballam sobre el curriculum establert per la conselleria d’educació.
La finalitat de treballar amb aquest tipus de projectes és que el nostres infants el dia de demà tenguin eines i estratègies per poder estudiar qualsevol tema per ells mateixos. Siguin creatius i crítics, per poder donar i ser persones completes.
.- Taller d’experimentació:
Amb la finalitat de desenvolupar el mètode científic entre els nostres alumnes i treballar els bloc de continguts curricular de matèria i energia, aquest curs durem a terme un taller mensual d’experimentació dins el mateix cicle, mesclant els alumnes de 1r i 2n.
.- Volem potenciar la llengua anglesa   (1 hora més per curs)  + 1 auxiliar nativa
.- Fomentam el treball cooperatiu i l’aprenentatge entre iguals.
.- Feim (tallers entre i inter cicles) Inter cicle farem tallers de matèria i energía. I també farem diferents tallers entrecicles (infantil, 1r i 2n) per afavorir el pas d’infantil a primària.
.- Estam interessats per la motivació màxima de l'alumnat.
.-També tenim una aula d’acolliment per l’alumnat nouvingut.

4.-Programa del Centre
.-Millora de la convivència a l’aula, al centre, al municipi. Es treballen les emocions diàriament a les aules, tutories, també es passen sociogrames per detectar possibles problemes que no s’han vist, i es participa el programa TEI.
TENIM UN AULA DE MEDIACIÓ.
.-Es fomenten hàbits per tenir cura del medi ambient (reciclatge a les aules de paper, envasos i orgànic i es recomana l’ús de carmanyola i cantimplores pels berenars).
També tenim programa de reutilització de llibres, circulars en la Web, App, blocs...Enguany s’intentarà penjar totes les circulars als blocs per la qual cosa és important entrar a la pàgina web del centre o als blocs de tutories.
.-Es fomenten hàbits d’alimentació saludables.  Berenars sans i variats. Dimarts és el dia de la fruita.
.-Reforç educatiu per als nins/es que ho necessitin (tant dins l’aula com a fora en petit grup).  És important que els pares estiguin molt implicats.
.-Programa de reforç de l’Ajuntament. REIP

6.-Normes generals per al bon funcionament
.-Els alumnes entren tots sols a les 8:30h. La sortida és a les 13:30h acompanyats, es prega puntualitat tant a l’entrada com a la sortida.
.-Autorització signada de recollida alumnes, per a altres persones que no siguin els pares.
.-Les sortides per anar al metge o altres s’han de comunicar a través de l’agenda.
.-Es pot avisar telefònicament de que es queden a menjador fins les 10.00h del matí.
.-Revisió de l’agenda diàriament (Eina de comunicació escola-famílies).
.-Justificar totes les absències/avisar de les sortides al metge, recollida d’altres persones autoritzades…. a l’agenda.
.-Per administrar medicaments és imprescindible autorització i certificat mèdic.

7.-Serveis  
.- “Escola matinera” de 7:30 a 8:30h
.- Menjador escolar de 13:30h a 15:30h.
.- AMIPA
.- Activitats extraescolars (gestionades per l’AMIPA.)

8.-Altres informacions importants:
.-Demanar cites a les tutores amb una nota a l’agenda. L’horari de tutoria és dijous a les 13:30 h.
.-Quota de material escolar:  Per Educació Primària 40 €.
.-Ser responsables a l’hora d’entregar feines, bona presentació, bona lletra, respectar el plaç d’entrega.
.-Fer bon ús de l’agenda (molt important).
.-Seguir les indicacions donades pel pagament de les sortides, amb els doblers dins un sobre, quantitat exacta, autorització firmada i molt important respectar el plaç d’entrega.
.-Aniversaris.
9.-Altres informacions importants
.-Dies no Lectius: -divendres 2 de noviembre.
                               -dilluns 7 de gener.
                               –dilluns 4 de març       
                               -dilluns 27 de maig
.-Sortides i activitats extraescolars: Estan pendents de confirmació.

.- Natació. Serà dimecres després del pati a partir del final del 2n trimestre.

ATENTAMENT LES TUTORES DE 1r A-B

Xisca i Cristina